Meny Stäng

Hur startar man en lokalförening?

Lokalföreningar startas ofta utifrån två ganska olika utgångspunkter. Kanske har ni redan en fikagrupp där behovet av en mer strukturerad form har vuxit fram. I så fall är det lätt att gå vidare och starta en lokalförening. Fikaträffarna fortsätter men nu i en lokalförening istället. Startar ni föreningen utifrån denna utgångspunkt ökar kanske förväntningarna från omgivningen, men så länge ni är klara över vad föreningen ska göra (dvs träffas och fika och vara ett stöd för varandra) så behöver det inte vara mer än så. Var tydliga med att det är detta ni tänkt er och vill andra ta fler initiativ så låter ni lokalföreningen växa.

Den andra utgångspunkten är att en eller ett par tre personer vill starta en lokalförening utan att det finns något existerande nätverk sen tidigare. Det går också bra. Det behövs tre personer för att starta en förening och när ni sedan nått ut med information om att lokalföreningen bildats kommer den att växa. Många föreningar startar på det sättet. Här kan EDS Riksförbund hjälpa till genom att sprida information och efterlysa fler i ditt område som kanske också funderar på samma sak.

När ni väl bestämt er behöver ni tänka igenom varför ni vill starta en lokalförening så att ni kan intressera andra till att vilja vara med. Syftet behöver inte vara komplicerat utan det räcker med att ni vill träffas, vara ett stöd för varandra och sprida information om EDS. Det finns många fördelar med att driva en förening på lokal nivå. Det ger oftast rätt till lokalt stöd från kommunen t ex billigare lokalhyra och ekonomiskt stöd.

När ni nu är redo och har formulerat syftet med föreningen är det dags att sätta igång. Den lite mer formella delen av processen kan kanske verka komplicerad eftersom det i föreningssammanhang används en del ord som inte alla känner till. Men du hittar förklaringar till de vanligaste orden under fliken ordlista här på hemsidan.

1. Bjud in till ett första möte.
Bestäm en plats och tid och bjud in till mötet. En inbjudan kan vara allt från lappar i lokala matvarubutiker och på vårdcentraler till inlägg på Facebook och andra sociala medier. Alla som är intresserade är välkomna oavsett om ni är några få eller en större grupp. Förutsättningarna hos er styr hur ni lägger upp det. EDS Riksförbund kan hjälpa till genom att skicka ut inbjudningar till andra medlemmar som bor i ert område och även publicera på förbundets Facebooksida. På mötet berättar ni hur ni tänkt när ni har planerat för lokalföreningen och ger alla möjlighet att diskutera och komma med förslag.

2. Välj en interimsstyrelse
På mötet väljer ni några personer som får i uppdrag att förbereda för uppstarten av lokalföreningen. En av dem skall vara sammankallande. Dessa kallas för interimsstyrelse. Deras ENDA uppdrag är att förbereda inför ett första årsmöte då lokalföreningen ska bildas. Det är ingen självklarhet att det är samma personer som sedan kommer att bilda föreningens styrelse.

Lyssna av och skriv ner vad som kommer upp på mötet. Vad tycker mötesdeltagarna är viktigt? Vad ska föreningen göra och vilka vill vara med och genomföra det? Punktar ni ner förslag som mötet kommer fram till har ni ytterligare ett moment i föreningsbildandet klart nämligen att ta fram en verksamhetsplan. Passa också på att kolla vilka som är intresserade av att vara med i en kommande styrelse eller om det finns förslag på personer som ni kan kontakta.

3. Stadgar
De som valts att vara interimsstyrelse har nu en rad uppgifter framför sig. En av dessa är att ta fram förslag till stadgar. Det brukar vara ett omfattande arbete men EDS Riksförbund har tagit fram normalstadgar för lokalföreningar som ni hittar på förbundets hemsida. Läs igenom dessa och anpassa dem till lokala förutsättningar genom att fylla i namnet på föreningen och var föreningen skall ha sitt säte (vilken ort/region). Stadgarna är viktiga för de är föreningens regelverk. Vänd er till förbundet om ni har frågor kring stadgarna (info@ehlers-danlos.se.)

4. Verksamhetsplan
Nästa uppgift för interimsstyrelsen är att ta fram en verksamhetsplan; alltså vad ni planerar att göra i föreningen under det kommande året. Här kommer anteckningarna från ert första möte till användning. Ni kan behöva formulera om en punktlista till en sammanhängande text. Ha realistiska ambitioner. Det räcker med att skriva att ni ska arbeta för att få igång den verksamhet som är ert syfte med lokalföreningen. När ni varit igång ett tag brukar det komma fler idéer och då kan ni skriva in det i verksamhetsplanen för nästkommande år.

5. Styrelse
Interimsstyrelsen agerar också valberedning och deras arbete är att hitta personer som vill sitta i föreningens styrelse. Dessa personer presenteras sedan och röstas fram på årsmötet. För att kunna bilda en lokalförening behövs tre personer i styrelsen (det kan vara fler om ni har tillgång till det). En ordförande, en kassör och en ledamot kan utgöra förslaget till er första styrelse. Om det finns flera som vill vara med än det finns platser i styrelsen får interimsstyrelsen resonera sig fram till vilka de tror kommer att passa bäst. Det kan det vara bra att tänka sig en mix av personer med olika erfarenhet, kön och ålder. Förutom själva styrelsen ska också förslag på en revisor och valberedning tas fram. Alla som väljs till olika uppdrag måste ha betalat medlemsavgiften i EDS Riksförbund.

6. Bestäm medlemsavgiften
Det är viktigt att ta kontakt med er kommun och höra om de ställer krav på en minimiavgift för att ni ska räknas som en förening som kan få hjälp och bidrag av kommunen. Finns det inga sådana krav bestämmer ni själva en avgift som ni tycker är lämplig. Detta röstar ni sedan om på årsmötet. Tänk på att en ska vara medlem i EDS Riksförbund för att bli medlem i lokalföreningen.

7. Kalla till årsmöte och förbered det praktiska
Nu är det dags att kalla till det första årsmötet. Årsmötet är det möte dit alla medlemmar kallas för att besluta i frågor som rör föreningen. En brukar säga att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det första årsmöte blir lite speciellt eftersom förening ännu inte finns. Alla som kan tänkas vara intresserade bjuds in. Ni kan ställa krav på att de som har rösträtt på årsmötet ska vara medlemmar i EDS Riksförbund, men det är inte nödvändigt vid det första årsmötet.

Ni behöver bestämma en plats och en tid för årsmötet. Förbundet kan hjälpa till om ni behöver hyra en lokal. Oftast går det att låna lokal via kommunen, biblioteket, sjukhuset eller annan förening. Är ni få som kommer till årsmötet går det bra att hålla det hemma hos någon.

I kallelsen till årsmötet ska ni ha med en dagordning för mötet. Den blir mycket kortare än till ett normalt årsmöte eftersom det i stort sett bara handlar om att bilda lokalföreningen. Ni hittar ett förslag till dagordning på EDS Riksförbunds hemsida under fliken ”Bilda lokalförening”.

I kallelsen skriver ni en kort inbjudande text med tid och plats och om ni tänker bjuda på fika. Dagordningen för mötet och mejladress till en som tar emot anmälningar och kan svara på frågor ska också finnas med. Ber ni om anmälningar till fikat får ni lite koll på hur många som tänker komma. Till kallelsen kan ni bifoga namnen på dem som är på förslag till styrelse, valberedning och revisor. Förslaget till stadgar och verksamhetsberättelse kan också läggas med som bilagor. Ju mer information som finns att läsa i förväg desto lättare blir det att genomföra årsmötet. Förbundet kan även här hjälpa till att skicka ut kallelsen via medlemsregistret och även publicera den på förbundets Facebooksida.

8. Genomföra årsmötet = bilda lokalföreningen
Då har den stora dagen kommit. Allt är förberett och det är dags att hålla årsmöte. Skriv ner namnen på alla som kommer till årsmötet. Detta kallas röstlängden för just detta speciella årsmöte. Följ dagordningen och besluta kring stadgar, verksamhetsberättelse, vilka som bildar styrelse osv. Är ni många på mötet kan interimsstyrelsen behöva förklara hur den resonerat. Om ni är några få personer, kanske de som varit interimsstyrelse och några till, så behövs oftast inte detta. Kom ihåg att skriva protokoll. Det kommer ni behöva när ni skall registrera föreningen. Detta årsmöte blir förmodligen ganska kort då det mest handlar om att bilda föreningen rent formellt. Det kan därför vara trevligt att fika tillsammans och få chans att prata med dem som kommit höra om de vill vara med och hjälpa till i lokalföreningen.

NU HAR NI BILDAT LOKALFÖRENINGEN.

9. Konstituerande möte.
Efter årsmötet ska den nyvalda styrelsen konstituera sig. Det innebär att styrelsen har ett kort möte där de formellt bestämmer vem som har vilken roll utöver ordförande och kassör. Är ni tre är rollfördelningen given. Är ni flera kan ni fördela vem som blir sekreterare, vice ordförande och övriga ledamöter. Skriv in detta i ett protokoll och se till att sekreteraren, ordföranden och en justerare skriver under protokollet. Där ska det också finnas med vilka personer som är firmatecknare. För att förenkla för lokalföreningar står det i normalstadgarna att det är ordföranden och kassören som var för sig tecknar föreningen. Skriv in fullständigt namn och personnummer på dessa i protokollet. Till sist bestämmer ni när ni ska ha ert första styrelsemöte.

10. Registrera lokalföreningen
Nu är det bara ett formellt moment kvar och det är att registrera föreningen hos Skatteverket. Det finns en blankett på deras hemsida att ladda hem. Fyll i och skicka in den. Det är både ordförande och kassör som skall fylla i varsin blankett (de skall teckna föreningen var för sig) men ni kan lägga båda blanketterna i samma kuvert. Tillsammans med de ifyllda blanketterna ska också protokollet från årsmötet och stadgarna skickas med. Ni kan även skicka med protokollet från det konstituerande mötet men det är inget krav. Ni kommer nu att få ett organisationsnummer av Skatteverket och det behöver ni för att kunna söka bidrag och fonder och för att kunna öppna ett bankkonto.

Ta kontakt med er kommun och hör vilka eventuella föreningsbidrag ni har rätt att söka och vilket övrigt stöd kommunen erbjuder er som förening. Ni får ett startbidrag på 2 000 kronor från förbundet.

Nu är ni igång! Har ni frågor och funderingar så finns alltid förbundet där för er som stöd i uppstarten av lokalföreningen. Tveka inte att ta kontakt antingen direkt med någon i styrelsen eller mejla till info@ehlers-danlos.se.

Vi hjälps åt för att få EDS Riksförbund att växa!