Meny Stäng

ORDLISTA

Här kommer förklaringar på några av de vanligaste orden man stöter på i samband med föreningsbildning.

Interimsstyrelse: Tillfällig styrelse med uppgift att förbereda bildandet av lokalföreningen.
Årsmöte: Ett möte för alla medlemmar i föreningen och det högst beslutande organet i en förening.
Verksamhetsplan: Ett dokument med vad föreningen ska/vill göra under kommande år.
Stadgar: Regelverk för föreningen.
Säte: Orten där föreningen är registrerad.
Styrelse: Personer valda att leda föreningens arbete.
Revisor: En person vald att granska och stötta föreningen i främst ekonomiska frågor.
Valberedning: En eller flera personer som av årsmötet fått i uppdrag att hitta lämpliga personer till styrelse och revisorsposter inför årsmötet.
Rösträtt: Rätten att få rösta på årsmöte eller medlemsmöte.
Dagordning: En plan att följa på ett möte med de punkter som kommer att tas upp.
Röstlängd: De medlemmar som är på årsmötet och får rösta.
Protokoll: Beslut som skrivs ner i ett dokument.
Konstituerande möte: Första mötet som en nyvald styrelse har för att formellt besluta hur den ska arbeta.
Justerare: En som kontrollerar att det som står i protokollet överensstämmer med vad som verkligen beslutats.
Firmatecknare (teckna föreningen): Den eller de som har rätt att skriva under olika typer av avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens bankkonto eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal.