Meny Stäng

Stadgar för EDS Riksförbund och lokalföreningar

Publicerad: 2020-08-25

Stadgar-beslutade-2017-o-2018

 Normalstadgar för lokalföreningar till EDS-Riksförbund 2019

§ 1 Förbundets namn

Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom, förkortat EDS Riksförbund.

§ 2 Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är

– att informera om ärftliga bindvävsdefekter som ingår under samlingsbegreppet Ehlers-Danlos syndrom
– att stärka banden mellan medlemmar, deras familjer och omgivning
– att stödja forskning, utbildning och kunskapsöverföring om dessa bindvävsdefekter
– att arbeta intressepolitiskt till stöd för personer med Ehlers-Danlos syndrom.
Förbundet verkar ideellt och är religiöst och politiskt oberoende.

§ 3 Verksamhetsort

Förbundet är verksamt i Sverige.
Förbundet ska ha kontakter med liknande organisationer i andra länder.
Förbundets säte följer styrelsens hemvist.

§ 4 Medlem

Medlemskap är öppet för alla som vill stödja eller delta i verksamheten.
Medlem är den som har betalat medlemsavgift.

§ 5 Medlemsavgift

Det finns två typer av medlemsavgifter, full och reducerad. Årsmötet definierar skillnaden.
Medlemsavgifternas storlek bestäms för nästkommande kalenderår vid ordinarie årsmöte.
Medlemskap är giltigt för det år betalningen avser till och med ordinarie årsmöte året därpå.
Förfallodag för förnyat medlemskap är dag efter detta årsmöte.

Den som aldrig har varit medlem och som tillkommer under fjärde kvartalet erlägger som avgift enbart den årsavgift som gäller för nästkommande år.
Avgiften gäller då för resterande del av innevarande år och hela nästkommande år.

§ 6 Medlemsutträde

Medlem som önskar utträde ur förbundet ska skriftligen meddela styrelsen detta och har ingen rätt till återbetalning av medlemsavgiften. Medlem som ej betalat sin avgift enligt § 5 är inte längre medlem.

§ 7 Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar förbundet eller dess intressen och ändamål kan uteslutas av styrelsen. Detta måste föregås av en skriftlig varning, med möjlighet till skriftligt svar inom 30 dagar. Därefter kan detta beslutas av styrelsen med 3/4 majoritet. Utesluten medlem kan tidigast två år efter uteslutningen bli medlem igen.

§ 8 Lokalförening

Förbundet ska uppmuntra tillkomsten av lokalföreningar samt vara ett stöd för dem. Förbundets styrelse ska godkänna uppstart av ny lokalförening. En lokalförening ska följa förbundets bifogade normalstadga för lokalförening. Medlemskap i lokalförening förutsätter medlemskap i riksförbundet. Lokalförening som bryter mot egna eller förbundets stadgar, eller som uppenbarligen skadar förbundet eller dess intressen och syften, kan upplösas av förbundets årsmöte. Beslut om upplösning kan tas av lokalföreningen eller av förbundet om den lokala verksamheten har upphört. Efter beslut om upplösning ska lokalföreningens tillgångar tillfalla förbundet. Förbundet ska publicera kallelser till lokalföreningarnas årsmöten på förbundets hemsida. Justerat årsmötesprotokoll för lokalförening ska omgående delges förbundsstyrelsen.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast ske efter beslut av två på varandra följande årsmöten, med minst sex månaders mellanrum. Ett ska vara ordinarie årsmöte och det andra mötet ska konfirmera det första beslutet i sin helhet. Besluten måste ske med 2/3 majoritet. Motion om stadgeförändring kan lämnas av medlem såväl som styrelse. Kallelse och information om stadgeförslag ska delges medlemmarna två månader innan årsmötet. Motförslag kan lämnas in senast en månad före årsmötet och ska delges medlemmarna senast två veckor innan årsmötet via brev eller digitala kanaler. Första årsmötet har rätt att besluta om förändringar i förslagen om stadgeändring.

§ 10 Beslutsordning

Förbundets högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte och i förekommande fall extra årsmöte. Styrelsens uppgift är att verkställa årsmötets beslut och verksamhetsplan genom att leda och fördela arbetet inom förbundet.

§ 11 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter varav en är ordförande. Styrelsens ordförande utses av årsmötet för ett år i taget. Övriga styrelseledamöter väljs företrädesvis på två år så att halva styrelsen förnyas vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För att vara beslutsför måste minst halva styrelsen delta. Beslut fattas med enkel majoritet utom i fråga om uteslutning av medlem (se § 7). Styrelsemöten ska protokollföras och justeras av mötesordföranden samt justerare. Styrelsen ska aktivt och kontinuerligt informera medlemmarna om sin och förbundets verksamhet. Styrelsemöte kan genomföras som fysiskt möte eller som telemöte.

§ 12 Firmateckning

Förbundet tecknas av ordföranden och kassör var för sig. Styrelsen kan besluta om teckningsrätt för ytterligare styrelseledamöter.

§ 13 Revision

Två revisorer väljs för ett år vid årsmötet. Revisorerna behöver inte vara medlemmar, men ska ha god föreningsvana samt kunnande om revisionsarbete. De ska omgående få tillgång till alla protokoll, ha möjlighet att delta på fysiska styrelsemöten och ska äga tillträde till förbundets räkenskaper och handlingar. Årsredovisning ska av styrelsen överlämnas till revisorerna för granskning senast sex veckor innan årsmötet. Revisorerna ska avge sitt utlåtande till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

§ 14 Räkenskapsår

Förbundets räkenskapsår samt verksamhetsår är detsamma som kalenderår.

§ 15 Motioner

Motioner till ordinarie årsmöte från medlemmar ska lämnas skriftligen till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen ska lämna yttrande om motionen senast en vecka innan årsmötet. Information om motionen och styrelsens yttrande ska ges till medlemmarna i kallelsen till årsmötet. Om kallelsen är skickad innan motionen är behandlad av styrelsen ska informationen ges via digitala kanaler. Det åligger styrelsen att informera om när och hur en motion ska lämnas.

§ 16 Rösträtt

Alla medlemmar som har fyllt 15 år har rösträtt vid förbundets årsmöten. Röstning avgörs genom enkel majoritet. Röstning kan också ske genom fullmakt, dock högst en per ombud. Fullmakten ska vara skriftlig. Medlemskap krävs ej för ombud. Vid personval sker sluten omröstning om medlem så begär. Ickemedlemmar kan närvara vid årsmöte och kan få yttranderätt om årsmötet så beslutar.

§ 17 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls varje år senast i april månad, på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas till medlemmarna senast sex veckor innan mötet om inte förslag har väckts om stadgeändring (se § 9). Till kallelsen bifogas sedvanliga årsmöteshandlingar samt även en påminnelse om sista tidpunkt för inlämning av motioner. Kallelse ska ske skriftligen och ska även publiceras på hemsidan.

§ 18 Dagordning ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas och protokollföras:
1. Val av mötesordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av mötesfunktionärer: mötessekreterare och två rösträknare samt två justerare.
4. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Förslag till verksamhetsplan.
11. Medlemsmotioner.
12. Budget för innevarande verksamhetsår.
13. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästa verksamhetsår.
14. Val av ordförande.
15. Val av övriga styrelseledamöter.
16. Val av revisorer.
17. Val av valberedning.
18. Redovisning om stiftelser, förbund och liknande i vilka förbundet har intressen samt eventuella val till dessa.
19. Lokalföreningar i förekommande fall.
20. Övriga frågor.

§ 19 Extra årsmöte

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst 1/3 av medlemmarna alternativt en revisor eller styrelsen själv begär detta. När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte ska kallelse med dagordning utgå inom 30 dagar. Ett sådant möte ska ske inom 60 dagar efter det att kravet har ställts till styrelsen. Vid extra årsmöte får endast frågor på utsänd dagordning behandlas.

§ 20 Valberedning

Valberedningen är medlemmarnas organ för att trygga medlemsdemokratin. Valberedningen utses på ett år av årsmötet och ska bestå av minst tre medlemmar varav en är sammankallande. Senast fem veckor innan årsmötet ska valberedningen meddela styrelsen sitt förslag skriftligt. Valberedningen arbetar fram ett förslag om kommande styrelse, revisorer samt valberedning. Valberedningen har möjlighet att delta på styrelsemöten under året. Valbar till förtroendeposter inom förbundet, med undantag för revisorer, är den som är röstberättigad medlem i förbundet.

§ 21 Upplösning av förbundet

Beslut om upplösning av förbundet fattas av två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav minst ett ordinarie. Besluten måste ske med minst 2/3 majoritet. Vid en upplösning ska förbundets tillgångar användas på sätt som överensstämmer med förbundets ändamål. Medlemmarna kan ej göra anspråk på någon del av förbundets återstående tillgångar och övrig egendom vid en upplösning av förbundet.

Historik

Förbundet kallades tidigare ”Föreningen för Ehlers-Danlos syndrom” och ”EDS, EhlersDanlos syndrom, Riksförbund”.

Tidigare stadgar antogs första gången vid konstituerande möte i Stockholm 10 februari 1992 och justerades vid årsmötena 1995 och 1996 (§ 9 och § 22).

Vid årsmöten 2007 och 2008 antogs ett tillägg i § 6 angående medlemskapet i Sällsynta Diagnoser.

Vid årsmötena 2008 och 2009 antogs revideringar i § 6, 9, 13, 15, 17 och 20.

Vid årsmötena 2012 och 2013 antogs revideringar i § 6 och 15.

Vid årsmötena 2014 och 2015 antogs revidering i § 16.

Vid årsmötena 2017 och 2018 antogs en genomgripande revidering.

I stadgarna definieras ordet skriftligt som att det är teknikneutralt om inget annat anges. Kravet är att det ska vara tydligt, läsbart och dokumenterbart.